Forfatterveiledning

Barn – forskning om barn og barndom i Norden er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. Vi publiserer primært innsendte vitenskapelige artikler og bokanmeldelser. I denne forfatterveiledningen finner du informasjon om våre retningslinjer og prosedyrer for innsending av manuskript. Vi ser frem til å motta ditt bidrag!

INNSENDING AV MANUS

 • Barn tar i mot følgende type bidrag: vitenskapelige artikler (fagfellevurdert), bokanmeldelser (redaksjonelt vurdert) og essay (redaksjonelt vurdert).
 • Manuskripter sendes inn elektronisk via tidsskriftets elektroniske plattform
 • Ved innsending skal manuskriptet være gjennomarbeidet og språkvasket.
 • Vitenskapelige artikler skal være anonymisert og en tittelside for artikkelen skal lastes opp separat under innsendelsen. Se retningslinjer for anonymisering.
 • Alle oppførte forfattere må tilfredstille kriteriene for forfatterskap. Se oversikt over kriterier.
 • Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.
 • Alle manuskripter skal følge oppsatte kriterier for vitenskapelige artikler, bokanmeldelser eller essay, se sjekklister lenger ned på siden. Artikkelmanuskript som ikke følger tidsskriftets retningslinjer, vil ikke bli vurdert.

VURDERING AV MANUS

Barn har dobbelt anonym fagfellevurdering av vitenskapelige artikler (les om fagfelleprosessen). Fagfellevurderingen krever mye tid og arbeid fra både redaksjonen og eksterne fagfeller. Ved å sende inn et manuskript til Barn aksepterer derfor forfatteren at manuskriptet ikke kan vurderes av andre tidsskrifter mens det er til vurdering i tidsskriftets redaksjon.

Vi gjør også oppmerksom på at tidsskriftet benytter plagiatkontrolltjenesten «iThenticate», som kontrollerer innholdet i innsendte bidrag opp mot allerede publisert forskningsarbeid og webmateriale.

VITENSKAPELIGE ARTIKLER

Artikler skal ikke overskride 7000 ord. Sammendrag, referanseliste, tabeller, figurer, etc. inkluderes i dette.

Tidsskriftet har dobbelt anonym fagfellevurdering. Artikkelmanuskripter som innsendes til vurdering må derfor være anonymisert. Alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres i løpende tekst og fjernes i referanseliste.

Alle artikkelmanuskript må inneholde:

 • Tittel (originalspråk og engelsk)
 • Sammendrag (maks 150 ord, originalspråk og engelsk)
 • 4–5 nøkkelord (originalspråk og engelsk)
 • Artikkelmanuskript
 • Litteraturreferanser, alfabetisk rekkefølge

I separat dokument:

 • Tittelside: Tittel på artikkelmanus, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, samt fakturaadresse.
 • Forfatterpresentasjon: 3–4 linjer om bl.a. utdanning, nåværende stilling og faglige interesseområder.

Krav til formattering:

 • 12 pkt skrift, Enkel linjeavstand, Times New Roman.
 • Overskrifter til hoved- og delkapitler bør markeres tydelig. Teksten kan ha maksimalt tre overskriftsnivåer.
 • Kursiv benyttes i stedet for understreking (unntatt URL-adresser).
 • Direkte tale og referanse til direkte tale markeres med sitattegn..
 • Avsnitt markeres med åpen linje mellom tekstdeler..
 • Sitat over tre linjer skilles ut i eget avsnitt som blokksitat. Kortere sitater integreres i løpende tekst med sitattegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.
 • Unngå bruk av noter. Hvis helt nødvendig, skal noter nummeres og plasseres etter referanseliste (sluttnoter).
 • Eksplisitte selvreferanser i artikkelen må være anonymisert (XXX, 201x).
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering skrives etter hovedteksten og før noter og referanseliste.
 • Filer leveres i .doc- eller .docx format.
 • Tabeller og figurer nummereres og plasseres slik de skal stå i løpende tekst, f.eks.: Tabell 1: [tabelltekst], Figur 1: [figurtekst]. Eventuelle noter i teksten markeres som fotnoter, ikke sluttnoter. Bruk av slike noter bør begrenses til et minimum. Unngå bruk av doble mellomrom.

LITTERATURHENVISNINGER

Referanselisten er en viktig del av artikkelen, og forfattere må kvalitetssikre denne samt følge tidsskriftets mal for referansebruk.

Litteraturhenvisninger skal følge APA 7-standarden. Dette gjelder oppsett for hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.

 ILLUSTRASJONER OG TABELLER

Illustrasjoner og tabeller nummeres fortløpende i teksten. Ved innsending av manuskript, plasseres disse på rett sted i manuskriptet og i eget dokument.

Antall illustrasjoner og tabeller bør begrenses. De som brukes bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Alle illustrasjoner og tabeller som benyttes må være tillat å publisere under tidsskriftets lisens (CC BY 4.0). Dersom forfatter selv ikke har laget tabeller, figurer eller illustrasjoner, må referanse oppgis. Forfatter innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. 

Det er egne opphavsrettigheter for fotografier og andre bilder, som skissert i Lov om opphavsrett til åndsverk. Barn publiserer ikke fotografier og andre bilder uten at det foreligger skriftlig tillatelse av rettighetshaver, dvs. den som er opphav til bildene.

BOKANMELDELSER

Vi ønsker velkommen bokmeldinger med som er relevante innenfor tidsskriftets profil:

 • Bokmeldinger må normalt ikke overskride 1500 ord, inklusive referanser.
 • Forfatter velger tittel selv, etterfulgt av "En anmeldelse av" og bokens forfatternavn, utgivelsesår, tittel, forlag, og antall sider (Hoveid, M.H. m.fl. (2019), Undervisning som veiledning. Cappelen Damm Akademisk, 242 sider).
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler (se oversikt over).

ESSAY

 • Essay må være basert på et høyt kunnskapsnivå, samt ha en tydelig struktur og klar fremstilling.
 • Essay blir ikke fagfellevurdert, men gjennomleses og godkjennes for publisering av redaksjonen. Essay må ikke overskride 2500 ord.
 • Bidraget skal ha tittel på originalspråk og engelsk, men trenger ikke sammendrag og nøkkelord.