Fagfelleprosessen

Fagfellevurderinger i Barn – forskning om barn og barndom i Norden finner sted etter «dobbel blind»-prinsippet, hvilket vil si at artikkelforfattere og fagfeller anonymiseres overfor hverandre. Det er redaktørene som tar den endelige avgjørelsen om hvorvidt et manuskript blir publisert eller ikke. Manuskripter skal vurderes av minst to uavhengige fagfeller.

Første ledd i prosessen er at manuskriptet sendes til gjennomlesning av redaktør. På dette tidspunkt kan redaktør avvise manuskriptet dersom det faller utenfor tidsskriftets profil, vitenskapelige kriterier eller språklig standard.   

Manuskript som har gått gjennom første steg sendes videre til fagfeller. Dette skjer elektronisk gjennom tidsskriftets plattform, på en slik måte at blind fagfellevurdering sikres.

Fagfellene bes gi deres synspunkter på en rekke momenter av betydning for vitenskapelige og formelle aspekter ved manuskriptet, som relevans, originalitet og bruk av teori og metode. 

Fagfeller vil ha følgende muligheter for bedømmelse av manuskriptene:

  1. Aksepter (dvs. ingen behov for revidering)
  2. Aksepter med endringer (dvs. aksepter dersom forfatteren gjør anbefalte mindre revideringer)
  3. Revider og send til ny vurdering (dvs. i slike tilfeller vil manuskriptet sendes til en ny runde med fagfellevurdering)
  4. Avvis (dvs. dersom manuskriptet er under forventet standard/er av for lav kvalitet)

Kun faglig kvalifiserte personer kan evaluere fagfellenes vurderinger og avgjøre om en artikkel skal godkjennes eller avvises. Dette betyr at ansvarlig redaktør tar den endelige avgjørelsen. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for kvaliteten på de redaksjonelle avgjørelsene.

Om et medlem av redaksjonen sender inn et manuskript til tidsskriftet oppnevnes en medredaktør som tar styringen over hele fagfelleprosessen og opptrer som ansvarlig redaktør for den aktuelle artikkelen. Alternativt kan medredaktøren oppnevne en ekstern, tiltrodd ekspert. Den som opptrer som redaktør vil navngis som ansvarlig redaktør for artikkelen, slik at det framgår at den redaktøren som har sendt inn artikkelen, ikke har hatt noe å gjøre med håndteringen av den.

Det forventes av fagfeller at de opplyser om enhver motstridende interesse. Fagfeller skal være objektive og konstruktive. De skal overveie blant annet bidragets metodologiske rigør, funnenes rimelighet på bakgrunn av metodologien, slutningenes gyldighet og plasseringen av artikkelens forskningsbidrag i forskningslitteraturen for øvrig. Alle fagfellevurderte artikler behandles konfidensielt.

Mer informasjon