Om tidsskriftet

Det nordiske tidsskriftet Barn – forskning om barn og barndom i Norden har publisert forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst siden 1983.

Barn har en tverrfaglig profil med forankring i barndomsstudier (childhood studies), med artikler fra akademiske disipliner som sosiologi, antropologi, geografi, pedagogikk, sosialpsykologi, historie, filosofi, helsefag, sosialt arbeid og jus. Artiklene har forskjellige teoretiske og metodologiske tilnærminger, og dekker et vidt tematisk spekter, fra barns hverdagsliv og kulturer til offentlige tjenester og politiske sammenhenger hvor barn og familier er inkludert. Barn er derfor av interesse for forskere, praktikere og beslutningstakere.

I tillegg til ordinære vitenskapelige artikler, utgis temanummer på en regelmessig basis. De mange temanumrene publisert de siste årene inkluderer fokus på områder som; barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og filosofi, barn og kulturmøter, historiske perspektiver på barn og barndom, barndom og fattigdom, digitale medier i barn og unges hverdag, barn og foreldre i velferdssystemer, og barn, immigrasjon og integrering.

Barn er et open access- og fagfellevurdert tidsskrift som publiseres hvert kvartal. Artikler publiseres primært på skandinaviske språk, samt på engelsk i bidrag fra Island og Finland.

Mål og profil

  • Barn – forskning om barn og barndom i Norden er et vitenskapelig tverrfaglig tidsskrift med forankring i tverrfaglige barndomsstudier (childhood studies).
  • Barn publiserer originale og kritiske forskningsartikler som bidrar til utvikling av forskningsfeltet childhood studies, for både erfarne forskere og forskere tidlig i karrieren.
  • Barn er et forum for forskning på barn og unge i nordisk kontekst, og inkluderer både samtidige og historiske studier.
  • Barn ønsker teoretiske tilnærminger som tilbyr et kritisk blikk på normative og tatt-for-gitte forståelser av barndom, barn og unge (for eksempel post-humanisme/ANT, post-kolonial teori, sosiokulturell teori, visuell teori, dialogisk/interaksjonsteori). Spesielt presiseres behov for teoretiseringer av hvordan barndom defineres og struktureres av sosiale, kulturelle, politiske og historiske kontekster, samt varierer i tid og sted.
  • Barn publiserer akademisk forskning som bruker forskjellige metodologiske tilnærminger, hvor barns inter- og intra-generasjonelle posisjon står i sentrum, og hvor barns perspektiver verdsettes.
  • Barn dekker et vidt tematisk spekter, fra barns hverdagsliv og kulturer til offentlige tjenester og politiske sammenhenger hvor barn og familier er inkludert.
  • Barn er av interesse for forskere, praktikere og beslutningstakere innenfor områder som helse, utdanning og velferdssektorer i samfunnet.

Åpen tilgang

Barn støtter prinsippet om at kunnskap skal være tilgjengelig. Alle artikler i Barn er åpne og gratis tilgjengelige fra publiseringstidspunktet.