”Hun er jo mit barn, men det er deres sted” – forældre og pædagogers grænsesøgning i hverdagens samarbejde

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v41.5204

Sammendrag

I denne artikel viser vi, hvordan det daglige samarbejde mellem pædagogisk personale og forældre præges af stigende institutionalisering af forældreansvar, og af at arbejdsdelingen mellem daginstitution og familie ændrer sig. Artiklens analyser bygger på empirisk materiale fra to forskningsprojekter i danske daginstitutioner. Projekterne har haft henholdsvis pædagogers og forældres perspektiver på samarbejdet om børns tidlige læring i fokus. I denne artikel sætter vi primært fokus på forældrenes perspektiver og inddrager kun i mindre omfang pædagogernes perspektiver. Teoretisk tager vi afsæt i en forståelse af familien som social praksis forbundet til andre praksisser og i forlængelse heraf en forståelse af forældreskab som et fænomen, der udspiller sig i og formes i mødet med omsorgsgivere andre steder – fx i daginstitutionen. Analytisk bruger vi begrebet grænsesøgning til at sætte fokus på, hvad forældre og pædagoger hver især gør for at håndtere samarbejdet mellem familie og daginstitution i hverdagens møder, og hvordan arbejds- og ansvarsfordeling forhandles.

English abstract

“She’s my child, but it’s their place” – Boundary work in everyday life

In this article, we show how the daily collaboration between pedagogues and parents is characterised by increasing institutionalisation of parental responsibility, and that the boundaries between day care institution and family have changed. The analyses in this article are based on empirical data derived from two research projects in Danish day care institutions. Theoretically, we take as our starting point an understanding of the family as social practice connected to other practices, and in an understanding of parenthood as a phenomenon that is shaped and developed in the daily encounters with caregivers elsewhere – e.g., in the day care institution. Analytically, we use the concept of boundary work to focus on what parents and pedagogues do to deal with collaboration between family and day care in everyday encounters, and how the division of labour and responsibilities is negotiated.

Publisert

2023-03-30

Hvordan sitere

Juhl, P., Westerling, A., & Dannesboe, K. I. (2023). ”Hun er jo mit barn, men det er deres sted” – forældre og pædagogers grænsesøgning i hverdagens samarbejde. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(1). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5204

Utgave

Seksjon

Artikler

Nøkkelord:

forældresamarbejde, daginstitution, grænsesøgning, hverdagsliv