Berøring og intimitet – kroppen i skjeringspunktet mellom offentleg og privat. Omsorg for utviklingshemma barn og unge i barnebustad

Forfattere

  • Ingunn Fylkesnes Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v41.5467

Sammendrag

Kropp og berøring i institusjonell omsorg for barn og unge er eit tema med aukande internasjonal forskingsinteresse, etter å ha vore eit tabubelagt emne på bakgrunn av tidlegare overgrepshistorier. Denne artikkelen handlar om utviklingshemma barn og unge i barnebustad, ei gruppe unge som vanlegvis går «under radaren». Dei unge har behov for omfattande hjelp gjennom døgnet og får bistand av kommunalt tilsette omsorgspersonar. Omsorgssamspelet mellom kommunalt tilsette og dei unge som har sin heim i barnebustaden, blir analysert og drøfta med basis i omgrepa body work, intimate labour og emotional labour. Kroppen som offentleg objekt og privat subjekt er i tillegg viktige analytiske element. Innanfor institusjonelle rammer får dei unge sin kropp ulike roller, men kan vere prisgjeven tilsette si forståing av omsorg og institusjonelle oppgåver.

English abstract

Touch and Intimacy – The Body at the Intersection Between Public and Private. Care in Small Institutions for Intellectually Disabled Children

Body and touch in residential care for children shows a growing interest in international research. This subject has been tabooed based in earlier stories of abuse in residential institutions. This paper addresses children with profound intellectual disability living in small institutional residences, children that normally go “under the radar.” The young ones have comprehensive needs for practical support around the hours, provided by public employed care professionals. The interaction in care activities between the employees and the children is analysed and discussed related to the concepts body work, intimate labour, and emotional labour. The dichotomy of the body as a public object and private subject is also important analytical elements. Within institutional frames is the body of the residents given different roles but can make the children dependent on the employees’ understanding of care and their institutional duties.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-16

Hvordan sitere

Fylkesnes, I. (2023). Berøring og intimitet – kroppen i skjeringspunktet mellom offentleg og privat. Omsorg for utviklingshemma barn og unge i barnebustad. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(2–3). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5467

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

barnebolig, utviklingshemming, kropp og berøring, institusjonelt omsorgsarbeid