Å bevare makt: Strategier med barns fellesskap i barnehagen

Forfattere

  • Arild Julius Østrem OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v40.5112

Sammendrag

Målet med denne studien er å undersøke hvilke strategier pedagoger i flerkulturelle barnehager bruker for å skape og opprettholde fellesskap mellom barna. Studien bygger på ni semistrukturerte, individuelle intervjuer med pedagogiske ledere i barnehager med en flerkulturell barnegruppe. Materialet er analysert ut fra Hannah Arendts begrep om makt, og resultatet viser at strategiene kan deles inn i tre typer: deltakelse fra pedagogen, øking av barnas kompetanse og tilpassing av fellesskapet. Studien viser at pedagoger kan bruke et spekter av mulige strategier som tilnærmer seg barnas fellesskap på distinkte måter. Jeg vier spesielt oppmerksomhet til behovet for en kritisk tilnærming til fellesskapets strukturer.

English abstract

Maintaining power: Strategies with children’s communities in kindergarten

The aim of this study is to explore the strategies of pedagogues in multicultural kindergartens, to create and maintain community among the children. The study is based on nine semistructured, individual interviews with kindergarten teachers with a multicultural group of children. The material is analyzed using Hannah Arendt’s notion of power, and the results show that there are three different types of strategies: participation from the pedagogue, increasing the children’s competency, and adjustment of the communities. The study shows that pedagogues have access to a range of possible strategies, approaching the children’s communities in distinct ways. I pay special heed to the need for a critical approach to the structures of the communities.

Publisert

2022-12-22

Hvordan sitere

Østrem, A. J. (2022). Å bevare makt: Strategier med barns fellesskap i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 40(4). https://doi.org/10.23865/barn.v40.5112

Utgave

Seksjon

Artikler

Nøkkelord:

fellesskap, flerkulturell, barnehage, Arendt, intervjuer