Samtycke, känslor och möjligheter att agera: barnsyn och barns aktörskap i sexualbrottsförebyggande litteratur för förskoleåldern

Forfattere

  • Helena Bergström Stockholms universitet, Sverige
  • Anna Westberg Broström Stockholms universitet, Sverige
  • Magdalena Hulth Stockholms universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v40.5108

Sammendrag

I artikeln analyseras svenska bilderböcker som gör anspråk på att förebygga sexuella övergrepp. Syftet med studien är att analysera böckernas barnsyn och syn på barns aktörskap. Analysen visar att böckerna beskriver övergrepp i vaga uttryck. Ett huvudbudskap är att principen om samtycke ska gälla för barn, men utan att kopplas till sex. Samtycke uppnås genom att känna efter och agera utifrån egna och andras kroppsliga integritetsgränser. Barn positioneras som utsatta gentemot vuxna, samtidigt som de ska förstå att de kan agera nästan jämlikt. Vissa budskap riktar sig direkt till eller om vuxna; att de måste lyssna på barn. Analysen visar att böckerna har ett fokus som inte framkommit i studier av internationell utgivning. De svenska exemplen kan ses som en bred socialisation för att förebygga sexuella övergrepp mot barn, men också mot vuxna.

English abstract

Consent, feelings and possibilities to act: an analysis of the understanding of children and children’s agency in Swedish sexual crime preventive literature for preschoolers

This article analyzes Swedish picture books whose intention is to prevent sexual abuse. The aim is to analyze the books’ understanding of children and children’s agency. The analysis reveals that the abuse is vaguely described. The main message is that consent is a principle also for children, but not linked to sex. Consent is achieved through feelings and actions according to ones own and others‘ borders for bodily integrity. Children are positioned as being exposed by adults, but it is acknowledged that children also could act almost as equals. Some messages are directly intended for or about adults; that they need to listen to children. The analysis demonstrates that the books have a focus not seen in earlier studies about international publications. The Swedish examples could be viewed as wide socialization to prevent child sexual abuse, but also abuse against adults.

Publisert

2022-12-22

Hvordan sitere

Bergström, H., Westberg Broström, A., & Hulth, M. (2022). Samtycke, känslor och möjligheter att agera: barnsyn och barns aktörskap i sexualbrottsförebyggande litteratur för förskoleåldern. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 40(4). https://doi.org/10.23865/barn.v40.5108

Utgave

Seksjon

Artikler

Nøkkelord:

förebyggande arbete, sexuella övergrepp, barnsyn, aktörskap, bilderböcker