Lyssna, höra, agera: etiska och metodologiska implikationer av att lyssna på barn i utvecklingsforskning

Forfattere

  • Lina Lago Linköpings universitet, Sverige
  • Helene Elvstrand Linköpings universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v40.5070

Sammendrag

I drygt trettio år har FN:s barnkonvention manat till att barns rättigheter ska efterlevas i alla arenor som berör barn. En av huvudprinciperna i konventionen är barns rätt till delaktighet och i denna text undersöks möjliggörande av detta i forskning. Det empiriska underlaget utgörs av metodologiska reflektioner från projekt där vi arbetat med att tillvarata yngre skolbarns perspektiv i utvecklingsforskning i skolan. Laura Lundys (2007) delaktighetsmodell används för att problematisera och diskutera hur barn kan ges delaktighet i två fallexempel. Modellen inrymmer begreppen utrymme, röst, åhörare och inflytande. Utifrån dessa begrepp framkommer att det finns spänningar mellan forskningens långsamhet och betydelsen av snabb och direkt förändring samt att om forskningen ska resultera i reell delaktighet för de deltagande barnen behöver det finnas utrymme för handlingsmöjlighet i projektet. Trots dessa spänningar visar fallexemplen att med reflekterade metodologiska val kan utrymme skapas så att barns röster blir hörda under hela forskningsprocessen.

English abstract

Listen, Hear, Act: Ethical and Methodological Implications of Listening to Children in Practice Development Research

This text takes its point of departure in the UN convention on the right of the child and children’s right to participation, as it examines children’s participation within research. Data derives from two projects where different methods have been used to take younger children’s voices into account in school development research. Data is analyzed using Laura Lundy’s (2007) model of participation. The text problematizes and discusses how children can be given participation using Lundy’s concepts of space, voice, audience and influence. It is shown that there are challenges in giving children participation in research, for instance regarding the slowness of research and the importance of fast response when working with children, and that the ownership of action is central to turn children’s voices into influence and action. Despite this, with reflected methodological choices, space can be created so that children’s voices are heard throughout the research process.

Publisert

2022-10-31

Hvordan sitere

Lago, L., & Elvstrand, H. (2022). Lyssna, höra, agera: etiska och metodologiska implikationer av att lyssna på barn i utvecklingsforskning. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 40(3). https://doi.org/10.23865/barn.v40.5070

Utgave

Seksjon

Artikler

Nøkkelord:

delaktighet, barns rättigheter, barns röster, utvecklingsforskning