Realisering av barns rettigheter i bøker nominert til Bokslukerprisen 2021/2022

Forfattere

  • Nina Goga Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v41.5110

Sammendrag

Artikkelen er motivert av Michelle Superles oppfordring til en barneorientert kritisk tilnærming til barnelitteratur, kalt «child-centered critical approach to children’s literature» (CCA). Nøkkelprinsippet for denne tilnærmingen er anerkjennelsen av FNs barnekonvensjon. Innrammet av CCA og Barnekonvensjonen, er målet med denne artikkelen å kartlegge og undersøke ti barnebøker nominert til Bokslukerprisen 2021/2022 med tanke på hvilken rolle de voksne spiller i barns mulighet til å utøve sine rettigheter. Undersøkelsen er gjennomført i tre trinn. Det første trinnet kartlegger hvilke eksempler på barns rettigheter som finnes i materialet. Det andre undersøker materialet med tanke på voksnes rolle i barns mulighetsrom til å utøve sine rettigheter, og det tredje illustrerer ulike voksenroller når det gjelder barns utøvelse av aktørskap og retten til ikke å bli diskriminert på grunn av språk og kultur, kropp og seksuell orientering.

English abstract

Realization of children’s rights in books nominated for Bokslukerprisen 2021/2022 [The book devourer award 2021/2022]

This article is motivated by Michelle Superle’s call for a “child-centered critical approach to children’s literature” (CCA). The key principle of this approach is the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child as the core theoretical document anchoring the CCA. Framed by the CCA and the Convention on the Rights of the Child, the aim of this paper is to map out and examine ten children’s books nominated for the Norwegian book award Bokslukerprisen 2021/2022 to identify the role of the adult in children’s opportunities to exercise their rights as advocated in the Convention on the Rights of the Child. The study is carried out in three steps. The first step maps out the examples of the UNCRC rights found in the corpus. The second examines the overall role of the adults in children’s agency room to perform their rights, and the third illustrates different adult’s roles when it comes to children’s opportunities in practising their agency and right to not being discriminated because of their language and culture, body, and sexual orientation.

Publisert

2023-03-30

Hvordan sitere

Goga, N. (2023). Realisering av barns rettigheter i bøker nominert til Bokslukerprisen 2021/2022. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(1). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5110

Utgave

Seksjon

Artikler

Nøkkelord:

barneorientert kritisk metode, FNs barnekonvensjon, barns rettigheter, barnelitteratur, Bokslukerprisen