Å oppdage barn med motoriske utfordringer i barnehagen

Forfattere

  • Nina Margrete Lilo Fagertun Benden Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Sylvia Söderström Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v39i2-3.3776

Sammendrag

Ansatte i barnehager er sentrale når det gjelder å oppdage barn med motoriske utfordringer. Flere yrkesgrupper innenfor den pedagogiske og helsefaglige retningen kan støtte disse barna. Målet med denne studien var å undersøke hvordan barnehageansatte oppdager og vurderer små barns behov for støtte til motorisk utvikling. Datagrunnlaget er kvalitative intervju med sju ansatte i to barnehager. Funnene analyseres ved bruk av systematisk tekstkondensering. Den første mistanken kommer som summen av flere observasjoner som bryter med normative forventninger om motorisk adferd. Den følges opp med systematisk observasjon i barnehagen. Vurderinger gjøres med bakgrunn i fagkunnskap og erfaring. De ansatte foretrekker observasjon som innpasses i barnehagehverdagen. Funnene diskuteres under overskriftene Erfaring og profesjonskunnskap og Barnehagens mandat. Ulike syn på hva som er normal motorisk utvikling, kan bidra til ulikheter i hva som fanges opp, og følgelig også påvirke mulighetene til videre tverrfaglig samarbeid rundt barn med motoriske utfordringer.

English abstract

Discovering children with motor difficulties in ECEC facilities.

Employees in Early Childhood Education and Care (ECEC) facilities are essential in discovering children with motor difficulties. The children may receive support from professionals with pedagogic and health backgrounds. The aim of the study was to examine how employees in Norwegian ECEC facilities discover and assess children’s need for support in their motor development. Qualitative interviews with 7 employees in 2 ECEC facilities. The data was analyzed using STC. Realization occurs as the sum of several observations of motor behavior that differ from expectations. It is followed up by systematic observation in the facility. Assessments are based on the employees’ expertise and experience. The employees prefer integrating observation in daily life in the ECEC facility. The findings are discussed under the headlines Experience and professional knowledge and the kindergarten’s mandate. Differing views on normal motor development can affect what is detected, and consequently the opportunities for further interdisciplinary collaboration around children with motor difficulties.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Fulltekst

Publisert

2021-11-15

Hvordan sitere

Benden, N. M. L. F., & Söderström, S. (2021). Å oppdage barn med motoriske utfordringer i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 39(2–3). https://doi.org/10.5324/barn.v39i2-3.3776

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

barns utvikling, bevegelse, dagliglivets aktiviteter, motorisk aktivitet