Jon og fortellingen: Meningsskapende samspill i møter mellom et barn og en voksen i en fortellerkontekst

Forfattere

  • Ingvild Olsen Olaussen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Norge
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2567

Sammendrag

Artikkelen løfter frem perspektiv knyttet til uformelle møter i en fortelling. Gjennom å undersøke hvordan slike samspill kan åpne transformative prosesser for både barn og voksen søker artikkelen å bidra med kunnskap om toddleres kulturelle leseferdighet og muligheter for tilblivelser i uformelle møter for de yngste barna så vel som for voksne. Studien er plassert i et perspektiv der kroppsfenomenologi fra Merleau-Ponty er i dialog med hermeneutikk. Studien er kvalitativ og har en etnografisk, narrativ tilnærming. Det er gjennomført deltagende observasjon. Materialet består av 10 ulike fortellerhendelser som utspiller seg mellom Jon og en voksen forteller, fra Jon er 1 år og 7 måneder frem til han er 3 år og 2 måneder. Relasjonen mellom de to er mor og barn. I meningsforhandlingen i fortellingen utfordres begge til å trå ut av sine perspektiv og følge den andres bevegelser i det som blir til.

English abstract

The article seeks to highlight perspectives related to informal meetings in a story. By examining howsuch meetings can open transformative processes for both children and adults, the article attempts tocontribute knowledge about children’s cultural literacy skills and opportunities for the formationthrough informal meetings for both younger children and adults. The study is placed in a perspectivewhere Merleau-Ponty’s corporal phenomenology is in dialogue with hermeneutics. The study is quali-tative and has an ethnographic, narrative approach. Participatory observation has been used. The material consists of 10 different meetings between Jon and an adult narrator, from the time Jon is 1 yearand 7 months, until he is 3 years and 2 months. The relationship between them is mother and child. Inmeetings in the story, both are challenged to step out of their perspective to follow the movements ofthe other, in what emerges.

Fulltekst

Publisert

2018-01-01

Hvordan sitere

Olaussen, I. O. (2018). Jon og fortellingen: Meningsskapende samspill i møter mellom et barn og en voksen i en fortellerkontekst. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 36(1). https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2567

Utgave

Seksjon

Artikler